Likestillingskartlegging – til dels store forskjeller

Likestillingskartlegging – til dels store forskjeller

Likestillingskartlegging – til dels store forskjeller 900 600 Maritime Bergen

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i samarbeid med blant annet Maritime Bergen har Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet utarbeidet en rapport som skal legge grunnlaget for regjeringens maritime likestillingsstrategi.

I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun 12 prosent. I forbindelse med utarbeidelse av en ny maritim likestillingsstrategi ønsket Nærings- og fiskeridepartementet å få mer kunnskap om situasjonen.

Departementet gikk derfor ut og oppfordret aktører til å søke om å få støtte til å utrede likestillingssituasjonen i Norges maritime næring. Det var et ønsker om å få belyst mangfold, likestilling og inkludering i norsk maritim næring, med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Studien skal benyttes som kunnskapsgrunnlag i regjeringens maritime likestillingsstrategi.

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet fikk oppdraget, og nå er rapporten klar.

Kartla mangfoldet
Gjennom noen hektiske måneder kartla et forskerteam på fem personer fra Østlandsforskning ved Høyskolen i Innlandet, i samarbeid med Maritime Bergen, Norsk Sjømannsforbund, Norges Rederiforbund, WISTA, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge og NHO Sjøfart mangfoldet i maritim næring. Hvilke forhold hemmer og fremmer likestilling? I tillegg belyser prosjektet mulige samfunnsøkonomiske gevinster ved økt likestilling og mangfold.

Resultatet
Det er generelt en lav kvinneandel i den delen av maritim næring hvor mange ansatte arbeider om bord på skip eller andre fartøy. Særlig er kvinneandelen lav blant de som arbeider om bord på skip (11 prosent). Det er særlig en betydelig skjevfordeling innen godstrafikk og forsyning. Siden 2015 har andelen kvinner om bord på skip holdt seg for det meste stabilt.

Kvinner tjener generelt mindre enn menn i maritim sektor. Blant segmentene sektoren er delt opp i, er de største lønnsforskjellene innen sjøfart og transport, mens det i verftsegmentet er betydelig mindre forskjeller mellom kvinner og menn. Med utgangspunkt i de ti vanligste yrkene for arbeidstakere som ifølge a-meldingen er registrert at jobber om bord på skip, viser tallene et betydelig lønnsgap i de fleste yrkesgruppene. Ser man på lønnsforskjeller sammen med utdanningsnivå, tjener kvinner som hovedregel mindre enn menn med samme utdanning innen alle segmenter.

Blant registrerte studenter ser man, tross store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år, at den totale kvinneandelen i sektoren er relativt stabil på rett over 20 prosent innen UH-sektoren. Utviklingen i søkertallene innenfor høyere yrkesfaglig utdanning viser at det på tross av en viss variasjon år for år, som hovedtendens er en stigende trend mot en større andel kvinnelige søkere. Informantene peker på at mangfold og kjønnsbalanse er av stor betydning for arbeidsmiljøet. Også ved de maritime utdanningsinstitusjonene erfarer de ansatte at mangfold i klasserommet har positiv betydning for klassemiljøet, enten det er snakk om en elev med en annen etnisk bakgrunn, en jente, eller en som er eldre.

Som det kommer frem i rapporten har regjeringen litt å jobbe med når det kommer til sin nye strategi og med tanke på arbeidet som ligger i å få jevnere balanse både når det kommer til lønn og kjønn.

Rapporten kan leses i sin helhet her. 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler