Maritim Stortingsmelding: Næringskomiteen konkretiserer gode ambisjoner

Maritim Stortingsmelding: Næringskomiteen konkretiserer gode ambisjoner

Maritim Stortingsmelding: Næringskomiteen konkretiserer gode ambisjoner 1280 1271 Maritime Bergen

Maritime Bergen og Maritimt Forum kjenner igjen flere av sine saker i komiteens merknader og forslag.

Maritim Stortingsmelding har høye og gode ambisjoner for en klynge som sysselsetter 83.000 kvinner og menn og er landets nest største eksportnæring.

Det er gått 16 år siden forrige maritime stortingsmelding, og mye er skjedd siden den gang. Vi har verdens mest komplette maritime klynge, og vi er verdensledende i utviklingen av grønne maritime teknologier. I går kom næringskomiteens innstilling og den bekrefter ambisjonen om at Norge skal fortsette å være en verdensledende maritim nasjon

– Hele innstillingen viser at det er flertall for en mer aktiv maritim politikk. Vi er glade for at næringskomiteen har omgjort mange av fellesambisjonene til konkrete forslag til handling, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Maritime Bergen har, sammen med flere av våre medlemsbedrifter, hatt flere møter med alle partier om innholdet i meldingen.

Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Maritime Bergens innspillsmøte 25.10.2019

– Vi takker for at partiene har lyttet og handlet på forslagene fra den maritime klyngen. Dette er den norske modellen på sitt beste, der vi samarbeider om de gode løsningene, sier Remøy-Vangen.

Styrker tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er ett av de viktigste rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en høy andel av norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter. Et partssammensatt maritimt utvalg har blant annet foreslått å fjerne gjeldende tak/begrensninger i ordningen.

– Det er derfor svært gledelig at en samlet komite foreslår å be regjeringen starte arbeidet med å følge opp anbefalingene og fremme forslag som bidrar til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfesting, sier Remøy-Vangen.

Daværende Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og rådgiver Hannah Atic sammen med Maritime Bergen, Bergens Rederiforening og mange våre medlemsbedrifter. Dette skriver er forslag til

Viktig steg mot maritim sirkulærøkonomi
En samlet næringskomite ber i sin tilråding om at regjeringen vurderer en ordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip og -rigger. Denne skal utformes slik at det gir aktivitet i norsk verftsindustri.

– Dette vil være et viktig tiltak for å få fart i den maritime sirkulære økonomien. Det trengs sterkere insentiver til å stimulere til nødvendig, miljøvennlig resirkulering, sier Remøy-Vangen.

Ekspertenhet blir en realitet
Maritime Bergen mener at vi trenger mer og bredere kunnskap om handlingsrommet i offentlige anbudsprosesser. Det er viktig at aktivitetsfremmede tiltak og oppdrag bidrar til norske arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. For å få fortgang i den grønne maritime innovasjonsutviklingen vil det også være sentralt å gi fylkene økte tildelinger slik at de i større grad kan bestille ferger og hurtigbåter med lav- og nullutslippsløsninger.

– Det er derfor svært gledelig at komiteen ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, utrede handlingsrommet for å plassere offentlige oppdrag ved norske verft innenfor EØS-avtalen og sikre at det fylkeskommunale inntektssystemet kompenserer for merkostnaden ved å ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter, sier Remøy-Vangen.

Viktig å utrede ny fartøystruktur
Maritime Bergen har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at staten bør forsere bygging av statlige skip, for å bevare kompetanse og sysselsettingen ved norske verft. Dette er næringskomiteen enige i. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser også til at det må komme en utredning av Sjøforsvarets fartøysstruktur og at denne må komme raskt.

– Byggingen av standardiserte fartøy til forsvaret vil være en viktig vitamininnsprøytning i både verfts- og utstyrssegmentet i den norske klyngen. Når sjøforforsvaret i tillegg får tilført nye, og sterke kapasiteter, er dette et tiltak som har mye for seg. Nå forventer vi at det kommer på plass en ramme for dette, senest i statsbudsjettet for 2022, sier Remøy-Vangen.

Savner bedre finansiering
Næringen har etterlyst bedre finansieringsordninger for bygging ved norske verft, men dette er i liten grad drøftet i næringskomiteens innstilling. Maritime Bergen mener GIEK bør kunne øke sin garanti på byggelånsrammer til verft, fra 50% til 75 % også for maritim næring slik andre eksportnæringer kan. Samtidig må garantirammene til rederi øke fra 70% til nærmere 90%. Maritimt Forum og Maritime Bergen vil be om at disse forholdene drøftes før endelig vedtak i Stortinget neste uke.

Havvind
Det står ikke mye om havvind i Stortingsmeldingen. Komiteen skriver at havvindindustrien vil omtales og behandles i kommende stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, og dekkes derfor ikke utførlig i stortingsmeldingen om politikk for maritim næring.

Komiteen påpeker imidlertid at en satsing på havvind representerer en stor mulighet til å videreutvikle en fornybarindustri i Norge og at et velfungerende hjemmemarked er viktig for norsk leverandørindustri og fremtidens grønne arbeidsplasser. Videre mener komiteen at konsesjonssystemet må være innrettet slik at det fremmer et bredt aktørbilde, slik at flere bedrifter får ta del i teknologiutviklingen og mulighetene det gir for industrieksport.

– Til tross for at dette skal behandles i en kommende stortingsmelding er det svært positivt at komiteen vier såpass stor plass til dette området i sine merknader. Skal vi klare å ta en posisjon innen havvind må vi etablere nasjonale strategier, sikre attraktive rammebetingelser, samt etablere et rammeverk som muliggjør utviklingen av et bredt aktørmangfold, sier Remøy-Vangen.

Link til saken

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler