Maritime Bergen besøker Stortinget

Maritime Bergen besøker Stortinget

Maritime Bergen besøker Stortinget 2560 2560 Maritime Bergen

Tirsdag, 6. mars, var Maritime Bergen, Kystrederiene og Bergens Rederiforening på Stortingsbesøk med Hordalandsbenken for å snakke om hvordan Norge kan flytte mer gods fra vei til sjø.  – Vi trenger en mer helhetlig transportpolitikk som gjør sjøveien mer attraktiv, var det unisone budskapet til benken.

Sjøtransport er allerede den mest energi- og miljøeffektive transportformen, og arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø er en sentral del av løsningen på Norges klimaforpliktelser. Transport på sjøen er den billigste måten å skape økt kapasitet og mindre slitasje på veiene, og er langt tryggere enn å transportere farlig gods i Norges tunneler. Så mye som 300 000 trailerlass kan forsvinne fra veiene og flyttes over på sjøen. Effekten av dette blir blant annet kutt i CO2-utslipp som er tilsvarende 150 000 personbiler og en innsparing for samfunnet på 1,3 milliarder.

Norske politikere har hatt som mål at mer gods skal fraktes sjøveien, men likevel går utviklingen feil vei. Lastebilen vinner mer terreng og det skyldes mangel på tilrettelegging fra politisk hold, sier Harald Hove, daglig leder i Maritime Bergen.

Riksrevisjonen dokumenterer disse forhold ettertrykkelig i sin rapport «Riksrevisjonens undersøkelsen av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane» presentert 28. februar 2018. Riksrevisor Per Kristian Foss mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport.

Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppføring og tiltak som virker, sa Riksrevisor Per Kristian Foss

Kystrederiene, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen mener det må legges frem en helhetlig transportpolitikk som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig opp mot veitransporten.

Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Godsanalysen som var grunnlaget for denne er allerede påvist å ha vært for lite ambisiøse og gjennom tegningen til tilskuddsordning for godsoverføring har det blitt avdekket et overføringspotensiale fra vei til sjø som er langt større enn tidligere anslått, konkluderer Hove.

Kystrederiene, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen mener derfor at:

 • Det må gjennomføres en ny vurdering av overføringspotensialet fra land til sjø. Transportetatene må iverksette dette arbeidet allerede nå ifm at forarbeidende til neste NTP nå er iverksatt.
 • Det må etableres et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft sammenliknet med veitransport.
 • Det må innføres målrettede tiltak for flåtefornyelse, og legges til rette for å ta i bruk mer miljøvennlige og lavutslippsteknologier i sjøtransporten.
 • Tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig.
 • Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs – inklusive lossystemet – må målrettes, effektiviseres og moderniseres.
 • Utbygging og drift av havner og tilhørende landbasert infrastruktur må prioriteres langt mer helhetlig enn i dag. Det må legges til rette for mer effektive havneoperasjoner og et kraftig løft av sjøtransportens infrastruktur.
 • Det må sikres at havnekapitalen i de kommunale havnene anvendes til havneformål.
 • Sjøtransporten må løftes og prioriteres høyere i Nasjonal Transportplan enn i dag. Det er behov for en langt mer helhetlig transportpolitikk på tvers av transportformene hvor Kystverket styrkes som transportetat.
 • Vi opplever at en samlet Hordalandsbenk deler vår bekymring og etterlyser nå at våre stortingspolitikere tar saken videre for å styrke sjøveien i både fremtidige budsjetter og politiske strategier, avslutter Hove.

Hvis du vil lese brevet til Hordalandsbenken, trykk her!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler