Maritime Bergen på Stortinget

Maritime Bergen på Stortinget

Maritime Bergen på Stortinget 1024 680 Maritime Bergen

Tirsdag 5. mars var Maritime Bergen på Stortinget for å fremme saker som er viktige for næringen for representantene fra Hordaland. 

Sammen med Bergens Rederiforening og Kystrederiene hadde Maritime Bergen møte med fylkets folkevalgte.

– For å kutte klimautslipp, bedre sikkerheten og bidra til at shippingnæringen kan ta posisjoner internasjonalt, må mer gods over fra vei til sjø. I tillegg må gode finansieringsordninger på plass for å bygge en moderne flåte, og havnene må få beholde kapitalen for å bygge infrastruktur for fremtiden, sier næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen, Petter Haraldsen Haugland.

Fra vei til sjø

Det er bred og tverrpolitiske enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til bane og sjø.

– Et lasteskip kan flytte last tilsvarende 300-400 lastebiler, noe som kan bidra til mindre trafikkpress, færre ulykker, økt fremkommelighet på utsatte fjelloverganger og redusert fare for tunnelbranner. Det vil også føre til mindre veislitasje, støv, støy og lavere utslipp, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen. 

Grønn skipsfart er et av regjeringens fem innsatsområder i klimapolitikken fra 2017. Norge er forpliktet til å redusere klimagassutslippene gjennom Paris avtalen, og FNs maritime organisasjon, IMO, satte i fjor som mål at all skipsfart skal kutte Co2 utslipp med 50 prosent innen 2050 (fra 2008-nivå). Det er også et mål at næringen skal være karbonnøytrale så raskt innen 2100.

Inneværende NTP lister opp ambisjonsnivået for godsoverføring fra veg til bane og sjø. Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 prosent av gods over 300 kilometer fra vei til bane og sjø. Dette tilsvarer 7 millioner tonn gods. Tas det hensyn til at godsmengden i årene fremover vil vokse, innebærer dette at en andelen som overføres til sjø må økes ytterligere for at veksten ikke skal absorberes av vegtransport.

For å sikre godsoverføring fra vei til sjø, og for å skape tryggere veier, mener vi derfor at:

 • Det må gjennomføres en ny vurdering av overføringspotensialet fra land til sjø som innarbeides i rullering av NTP.
 • Transport av farlig gods må kartlegges og utredes i neste NTP med sikte på at en større andel overføres fra vei til sjø.
 • Det må etableres et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft sammenliknet med veitransport.
 • Tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig.

GIEK

GIEK usteder garantier på vegne av den norske stat, låner ikke selv ut penger, men opererer under forutsetning av at kommersielle banker og eller Eksportkreditt gir lån. GIEK bidrar som kausjonist eller garantist overfor banken. GIEKs skipsfinansieringstilbud er et virkemiddel som bidrar positivt i nye prosjekter, hvor godkjent avtale reduserer bankens risiko og eksponering.

GIEKs skipsfinansieringstilbud og definisjon av skip er hentet fra OECDs sektoravtale for skip og regelverk fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Maksimal løpetid på GIEKS garanti er 12 år med lineær nedtrapping.

Nedbetalingstid – grønn teknologi

Maritime Bergen og Kystrederien foreslår en endring i GIEKs definisjon for skipsfinansiering, stadfestet av myndighetene. Dette vil gi GIEK et tydeligere mandat til å finansiere grønne løsninger, som igjen vil være positivt i nye prosjekter og flåtefornyelesbehovet

 

For å sikre en skipsfinansiering som danner grunnlag for flåtefornyelse mener vi derfor at:

 • Det må utarbeides, defineres og godkjennes en beskrivelse av «Grønn Skipsfart» og GIEKs skipsfinansieringstilbud innunder CCSU – Klimasektoravtalen («climate change mitigation projects»). Prosjekter herunder har en forlenget nedbetalingsramme.
 • Prosjekter under CCSU – Klimasektoravtalen har en ramme for nedbetaling pål 18 år. Dette bidrar til gjennomføring av flere prosjekter og en sunn betalingsprofil/cash flow.

Krav om norsk innhold 

GIEK og Eksportkreditt Norge skal gi lån og garantier til eksporttransaksjoner, som i betydelig grad fremmer norske interesser. Ut ifra praksis, legges til grunn at norske leveranser som hovedregel utgjør minimum 30 prosent av total kontraktsverdi.

For skip i nærskipsfartsflåten kan det være vanskelig å oppfylle dette vilkåret. Det foreslås derfor at slike skip kvalifiserer for eksportfinansiering og GIEKS garanti selv om det norske innholdet er mindre enn 30 prosent, dersom skipet er betydelig mer klima- og miljøvennlig enn nærskipsfartsflåten for øvrig og innehar NOR eller NIS flagg.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler