Muligheter for miljø

Muligheter for miljø

Muligheter for miljø Maritime Bergen

[ingress] Maritimt Forum har satt klima på dagorden i en ny rapport om miljø som konkurransefortrinn for maritim næring på Vestlandet.[/ingress]

Rapporten «Miljø som konkurransefortrinn for maritim næring på Vestlandet«gir et godt oversiktsbilde over tiltak og muligheter for miljøfremmende engasjement i maritim næring.

Fra miljøvennlig til miljøvennligst

Skip er i dag ansett som en av de mest miljøvennlige transportmåtene.  90 % av verdenshandelen går på kjøl. Likevel er en økning i global sjøtransport en betydelig kilde til utslipp. Både til luft og sjø. Framtidsrettede handlingsplaner og gjennomføring av miljøfremmende tiltak er viktige arbeidsområder.

Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon og må ta et miljøansvar her. Hva gjøres? Hvor og hvordan er det mulighet for økte tiltak? Rapporten «Miljø som konkurransefortrinn» gir et bilde over tiltak og muligheter og er fritt tilgjengelig på Maritimt Forums hjemmesider.  Med støtte fra Sparebanken Vest, Stiftelsen Miljøansvar og Bergen Børsfond har Maritimt Forum Bergensregionen gjennom ført miljøkartlegging. Til sammen 24 bedrifter fra alle kategorier maritim virksomhet har bidratt i undersøkelsen.  Svarbedriftene sysselsetter til sammen rundt 8 400 personer i Bergensregionen.

 • Interessen for miljøfremmende samarbeidsprosjekt
  De unike mulighetene for samspill på tvers av hele den maritime verdikjeden gir et enestående grunnlag for å utvikle skipsfarten i et miljøvennlig, konkurransedyktig perspektiv.  Det er en positiv holdning til å delta i miljøfremmende samarbeidsprosjekt. Nesten 7 av 10 bedrifter jobber langsiktig med klimautfordringene og hele 77 % av bedriftene svarer at de deltar, eller planlegger å delta i miljøfremmende samarbeidsprosjekter.  Likevel er det et stort potensiale for økt samarbeid. Det er også stadig lettere å delta i samarbeid med andre aktører for et slikt formål – slik som beskrevet i rapporten.
 • Omdømme og holdninger trigger miljøutvikling
  Det er ulike motiver for å sette i gang miljøtiltak. For maritime bedrifter viser undersøkelsen at holdninger og omdømme veier tungt. En bedrift har bemerket at reders holdning til miljørettede tiltak har vært drivkraften for ansattes engasjement. Som resultat av igangsatte prosjekter forventes også en avkastning på investeringene i form av blant annet redusert energiforbruk. Det understreker betydningen av at fokus på miljø forankres i ledelsen.
 • Fokus på miljøvennlig drifting av skip
  Det er positivt å se at halvparten har innført klimatiltak, vil fortsette miljørelatert arbeid og at bedriften ønsker å være proaktiv på dette feltet. Når man går fra ord til handling er det særlig fokus på miljøvennlig drifting av skip. Rederiene fokuserer spesielt på drivstofforbruk og fremdriftssystemer, samt innføring av tiltak som fartsreduksjon, bedret logistikk, bruk av ny teknologi og ikke minst holdninger. Høy fart krever tilsvarende høyt energibruk og dermed høye utslipp. Fuelforbruk utgjør også en stor driftskostnad av skip. Mange bruker reduksjon av fart og værruting som mer energieffektive virkemidler, og dermed også økonomisk skipsfart. Det er en vinn-vinn situasjon. Det er bedriftsøkonomisk lønnsomt – hvor økonomi og miljø går hånd i hånd.
 • Viktig at myndighetene er med på laget i miljøsatsingen
  I undersøkelsen slo bedriftene ikke uventet fast at det er viktig at myndighetene er med på laget og tilrettelegger for bedrifters klimasatsing gjennom stabile og gode rammebetingelser.

Maritim næring ønsker at myndigheter skal:

 1.                     i.    gjøre det lettere å velge sjøtransport
 2.                    ii.    gi ytterligere restriksjoner på miljøskadelig aktivitet
 3.                   iii.    arbeide mer aktivt opp mot internasjonalt regelverk
 4.                   iv.    Innføre flere incentivordninger.

Maritimt Forum er engasjert opp mot politiske myndigheter for å få et regelverk som følger opp under en miljøvennlig utvikling.  Dagens regelverk begrenser blant annet bruken av LNG (naturgass) gjennom en fordyrende avgiftsstruktur.

 • Finansiering av miljøutvikling
  Den største motivasjonen for igangsettelse av miljøtiltak er teknologiutvikling og kostnadseffektivisering. Utvikling krever nytenking – som igjen krever midler og forskning.  Det er interessant å legge merke til at 46 % av bedriftene har søkt om og mottatt midler til miljørelaterte tiltak (hovedsakelig fra Nox-fondet), mens kun 4% har fått avslag.  Halvparten av bedriftene har ikke søkt eksterne miljømidler – så her er det trolig et stort potensiale for å tilføre næringen ytterligere eksterne miljømidler.  Bedriftene har rapportert ønske om flere incentivordninger for miljøvennlige tiltak, men det er nok i like stor grad viktig å synliggjøre ordningene som finnes.

Maritim næring på Vestlandet ser ut til å stake ut kursen i sitt miljøarbeid 

Det er et hovedinntrykk av miljøarbeidet innenfor maritim sektor på Vestlandet at næringen har tatt tak i utfordringene. Det etableres og gjennomføres tiltak.  Maritime bedrifter synes selv at de er proaktive i forhold til utvikling, jobber langsiktig med klimautfordringene og har allerede innført tiltak som har miljøgevinst.

Det er likevel mye å hente på å synliggjøre samarbeidsmuligheter, forskningssatsing og mulighet for å søke incentivordninger og program for utvikling i maritim næring. Næringen totalt sett har et betydelig potensiale til å øke innsatsen på miljøområdet.

Norge har tusenårige båtbyggertradisjoner. Skipsverftene og den store gruppen underleverandører på Vestlandet fører videre våre stolte båtbyggertradisjoner- og kunnskap. I et energi- og miljøperspektiv vil på mange måter ringen være sluttet dersom og når framtidsfartøyene blir utslippsfrie – slik vikingskipene en gang var.

Les mer om Maritimt Forums miljøfokus her

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler