Oppfordrer til økt satsing på sjøtransport

Oppfordrer til økt satsing på sjøtransport

Oppfordrer til økt satsing på sjøtransport Maritime Bergen

Viktig satsing på infrastruktur, men satsingen på sjøtransporten må være sterkere.

Regjeringen legger opp til en økt satsing på infrastruktur og kystforvaltning gjennom en samlet bevilgning på 2,75 milliarder kroner.
-Regjeringen gir med dette et positivt signal om at de ønsker å styrke sjøtransportens rolle i vårt transportsystem, sier Sturla Henriksen i Norges Rederiforening.

Det er viktig at Regjeringen i sitt budsjettforslag har en tydelig prioritering av investeringer i  infrastruktur generelt. Flytting av gods fra land til sjø vil være et viktig bidrag til å løse Norges fremtidige utfordringer innen godstransport. Økt satsing på en god kystforvaltning og en styrking av konkurransekraften til sjøtransporten vil bidra til dette. Det er derfor et skritt i riktig retning når bevilgningen til kystforvaltningen øker med ca 15 % til 2,75 milliarder kroner. Sjøtransporten inkluderes også i Statens infrastrukturfond ved at 10 % av avkastningen til fondet skal gå til kystformål.

– Det er imidlertid skuffende at Regjeringen øker sektoravgiftene til Kystverket med 56 mill. kroner, til om lag 830 millioner kroner. Sektoravgiftene inkluderer losavgiftene og sikkerhetsavgift til drift av fire sjøtrafikksentraler langs kysten og betales i sin helhet av næringen. Dette innebærer at sjøtransporten betaler for sin egen sikkerhet og beredskap. Dette stimulerer ikke til å flytte mer godstransport fra land til sjø, uttaler Henriksen.

– Fra nyttår vil ny loslov og lospliktforskrift gjelde, og Kystverket skal omorganiseres. Dette bygger på flere års arbeid med modernisering og effektivisering av lostjenesten, og et mål om at det tilrettelegges for økt bruk av farledsbevis langs kysten. Nå ser vi imidlertid at effektiviseringen har uteblitt, og avgiftsnivået gjennom sikkerhetsavgift og losavgiftene har økt, og ikke blitt redusert, slik som næringen har forventet, sier Henriksen.

Hever taket i nettolønnsordningen.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er et av de viktigste virkemidlene for å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer. Kostnadsulempen ved bruk av norske sjøfolk har økt. Regjeringen foreslår derfor at grensen for maksimal refusjonsutbetaling per sjømann i nettolønnsordningen økes i tråd med forventet prisvekst i 2015. At dette nå heves er avgjørende for å sikre konkurransekraften til den norske maritime næringen. Det er også positivt at regjeringen varsler at de nå går i gang med et arbeid med å vurdere lovfesting av nettolønnsordningen.

Satsing på maritim forskning

Regjeringen setter av 35 millioner til videre utredning av Ocean Space senter som et av to norske verdensledende forskningssenter. Ocean Space senter i Trondheim kan bli en global spydspiss for maritim forskning og innovasjon, og vil være med på å løfte hele det maritime Norge.

Regjeringen varsler også om hav som et hovedsatsingsområde i langtidsplanen for forskning, men at det maritime forskningsprogrammet Maroff får økte rammer i 2015.

Positivt er det at årets forslag til statsbudsjett legges det opp til en ansvarlig økonomisk politikk, at formueskatten reduseres, at nettolønnsordningen justeres og at det satses på forskning og utdanning generelt.

Maritimt miljø-potensiale tas ikke i bruk

Maritim næring har et stort potensiale til å bidra i miljøregnskapet, men i budsjettet fra miljøministeren er det ingen særskilte maritime tiltak.
Innovasjon Norges miljøteknologiordning får en økt bevilgning på 50 millioner.

 

Kilder:   Norges Rederiforening
Maritimt Forum
Skrevet av Henriette Munthe-Kaas

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler