«Klimatoppmøte» – #Leadership2021, step by step

«Klimatoppmøte» – #Leadership2021, step by step

«Klimatoppmøte» – #Leadership2021, step by step 1920 2560 Maritime Bergen

Endelig var det dags for å ønske den maritime klyngen til NHH Shippingkonferansen Leadership på Grand Hotel Terminus. Og mens hele verdens toppledere samlet seg i Glasgow og Cop26, var 170 maritime og shipping patrioter klar til å møtes og ikke minst få godt faglig påfyll, i det BA omtalte som «Klimatoppmøte» for maritim næring.

Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen startet dagen med Charles Dickens og «a tale of two cities». En bok som skildrer kontrastene mellom Paris og London under den franske revolusjonen. Kontraster som vi ser i dag på flere hold, også innenfor maritim næring. Ulikheter som representerer mulighet i omstillingen vi står ovenfor – dersom vi tar på oss ledertrøya og griper de.

 «It was the best of times it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness»

It is the age of wisdom! Og hvem er vel bedre til å sette agendaen enn NHHs kunnskapsrike rektor Øystein Thøgersen. Han startet med en innføring og forventningsavklaring om «den nye normal» etter covid – og refleksjonene om pandemien og påfølgende krise ville være en V eller om vi kunne forvente en U før markedet normaliserte seg igjen. Videre kunne Thøgersen vise at forventet BNP vekst i Norge ligger over tidligere forecast.

 Thøgersen var også innom verdien av olje relaterte aksjer mot grønne aksjer og viste tydelig at «green is good». Så spørs det om det blir noen justeringer på sikt, men slik det ser ut fra et økonomisk perspektiv, så ser det lovende ut og avsluttet på svært positivt vis.. Noe som i seg selv er grunn nok til bekymring.

 

 

Neste bidragsyter var vår nye Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (AP). Hun innledet innlegget med å skryte av den maritime næringen generelt og rederiene spesielt, i det hun uttrykte glede over å være «hjemme» i havhovedstaden Bergen i offisielt oppdrag.

«Våre maritime næringer tar lederskap, og vil være nøkkelbedrifter i omstillingen»

Hun fortalte at den nye regjeringen har som mål å føre en aktiv næringspolitikk som skal gi nye arbeidsplasser, eksport og industri basert på landets felles naturressurser.

«Maritim Næring er en viktig hjørnestein i mange lokalsamfunn, og skaper store verdier i hele landet. Kjernen i næringen er norske sjøfolks maritime kompetanse. Derfor vil den nye regjeringen legge til rette for aktiviteten i hele verdikjeden for å kutte utslipp. Vi skal også sikre norske sjøfolks vilkår ved å styrke nettolønnsordningen»

Statsråden var også innom regjeringens visjoner knyttet til havvind og hydrogen. I den forbindelse varslet Mjøs Persen at regjeringen vil legge til rette for en storstilt satsing på havvind, gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt rammeverk og utvikling av nettinfrastruktur for norsk sokkel. Statsråden tok også til orde for produksjon av hydrogen, og ser at utvikling av en verdikjede og tilgjengelighet er kritisk suksess faktorer.

«I den forbindelse vil vi vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap»

Statsråden avsluttet med å omtale maritime bedrifter som «ledestjerner» og forsikret deltagerne i salen at regjeringen er med de i omstillingen og vil jobber for å legge til rette for høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel og stabile rammevilkår fremover.

Idar Kreutzer, Administrerende Direktør i Finans Norge var tydelig om finans sin rolle i omstillingen og fravær av klare og like regler øker risikoen.

«Fravær av klare regler øker konkurranserommet for de som ligger lengst bak på omstillingen».

En uttalelse som ble støttet av Adm.dir. Harald Solberg i Norges Rederiforbundet som entrer scenen like etter. Solberg uttrykte også at særegne regler (EU og Norge med andre) er positivt for omstillingen, men på sikt vil det bli vanskelig å håndtere. Han støttet derfor Kreutzer og uttrykte også at rederiforbundets medlemmer ønsker et IMO som i større grad entreer markedet med regler som gjelder alle.

Solberg var videre optimistisk på fremtiden og en grønn omstilling ledet an av norske rederier, men «vi kommer ikke på månen på ett skritt».

Siste mann på senene i første bolk var Erik Tønne, analysesjef i Clarksons Platou. Tønne sto for dagens mest positive innlegg.

«Shipping går på alle sylindere, og som meglere er vi rett og slett svært «bull»»

Tønne gikk igjennom makro bildet i shipping og driverne fremover. Basert på dagens bilde, med en rekord lav ordrebok, samt krav til lav og nullutslipp gir det tydelige indikasjoner på at syklusen vil kunne holde seg lengre denne gangen.

Tønne uttalte at potensialet inne havvind er enormt.

«På ett enkelt prosjekt i Skottland var det flere enn 50 skip av ulike karakterer involvert, sa Tønne, og påpekte at vindindustrien vokser markant. Sannsynligvis 20 prosent i året, de neste ti årene i alle fall. Og kanskje enda lengre enn det»

Shipping: tomorrows unicorn?

Etter en kort minglepause var det duket for sesjon to. Denne tok for seg det digitale skiftet hvor Søren Mayer fra Zero North var første mann ut.

«Digitalization is about empowering and use the data that is already there»

Mayer uttalte også at dekarborisering og digitalisering går hånd i hånd, hvor riktig bruk og analyse av data kan være en bedrifts fremste konkurransefortrinn.

Dette var noe som Geir Olafsen støttet oppunder. Olafsen har nettopp lansert Siglar Carbon plattform hvor brukerne kan estimere og måle utslippene, til fordel for lasteeier, reder og skipsmegler.

I denne bolken fikk vi også lansert et nytt forskingsprosjekt fra Vake ved Thomas Leira, hvor også vår medlemsbedrift Utkilen deltar. Dette prosjektet skal se på hvordan bruk av satellitt bilder vil bidra til mer nøyaktig skipsdata. Avslutningsvis holdt professor emirata Siri Strandenes et interessant innlegg hvor hun presenterte autonomi fra økonomenes ståsted. Et sted hvor det viser seg at autonomi kanskje ikke har den store økonomiske oppsiden man først har antatt i forhold til besparelser av mannskapsutgifter, samt forebygging av skade. Mye av dette er knyttet til alt arbeidet mannskapet gjør i overfartsperiodene som vedlikehold med mer.

Dont be mean we’re going green! I tredje del av konferansen hadde vi invitert NHHs egen professor Roar Aadland på scenen samt Flex LNG Øystein Kalleklev. Aadland gikk inn på hva vi kan gjøre for å kutte utslippene med de skipene vi har, som han også kalte å plukke de lavt hengende fruktene aka «low carb fruit». Kalleklev gikk naturlig nok inn på LNG som et overgangsdrivstoff. Et poeng som også ble løftet frem av Tønne tidligere på da han uttalte at også de ser på den flytende naturgassen LNG som overgangsdrivstoff nummer èn.

«Ser vi på bestillinger som er gjort hittil, så er alle de nye bilskipene som er bestilt LNG dual fuel. Men bare cirka 20 prosent av konteiner-skipene er LNG. Resten, alt det andre, er konvensjonelt drivstoff. Det forskes på hydrogen, ammoniakk og en masse andre løsninger, men de er langt unna å være ferdig utviklet. Og så har du hele drivstoff-kjeden, som også må utvikles. Hvem skal tilrettelegge for dette? Hvis man ser på LNG, så har det tatt over 15 år å få på plass en forsyningskjede, og den er fortsatt ikke ferdig utviklet. Så vi må få opp farten», sa Tønne.

Dette var også et poeng løftet frem av Kalleklev. Samtidig dro Kalleklev frem potensialet av LNG skipene i form av å kunne transportere CO2 gjennom CCS (Carbon Capture and Storage).

«LNG skipene har en teknologi som gjør at de er ideelle for å transporter dette fremover».

Kalleklev deltok også i panelsamtale sammen med Harald Solberg, Ragnhild Janbu Fresvik fra Sparebanken Vest og Susanne Vinje fra Hydro. Debatten gikk mye i hvordan vi skal kunne klare å redusere utslippene og hvem driver omstillingen.

Sparebanken Vest har satt som mål at hele utlånsboken skal være i «netto null i 2040», fremhevet Fresvik.

«Og så er vi opptatt av de kortsiktige målene, så vi har satt oss som mål om 15 prosent reduksjon i karbonintensitet på den flåten vi finansierer innen 2023, fra 2019. Så vi er ganske ambisiøse. Og for å nå det målet så er vi jo helt avhengige av å strekke oss lenger, fordi det koster mer å kontrahere nye skip med lavutslippsløsninger» sa Fresvik.

Vinje fra Hydro fikk spørsmål om lasteiernes rolle i omstillingen og om vi kunne forvente nybygg i regi av de fremover ala initiativet til Heidelberg Cement og Felleskjøpet. Vinje vektla at de er villige til å ta sin rolle i omstillingen og ser på flere alternativer for øyeblikket, både når det gjelder nybygg, men også retrofit.

Hvordan lede i omstilling og krise ble løftet frem i konferansen siste bolk, hvor scenen ble bokstavelig tatt av foredragsholder Pellegrino Riccardi. Han bydde på seg selv og fikk salen til å le ved flere anledninger, da han delte hvordan han måtte omstille seg fra å være en aktiv foredragsholder før mars 2020 – til å tenke nytt og alternativt. Hans klare oppmuntring til alle i salen var å fortette å være åpen, nysgjerrig og modig i møte med endring.

Etter Riccardi var det duket for å ønske tidligere statsminister Erna Solberg opp på scenene. I dette hadde vi bedt henne dele ulike refleksjoner over de siste 8 årene som landets øverste leder, og hvordan det var å lede i krise samtidig som ladet står ovenfor store endringer.

«En altoppslukende krise klarer alle å håndtere. Det er det langsiktige løpet som er krevende, å ikke glemme det underliggende» sa Solberg til salen som lyttet ivrig.

Etter Solberg holdt Konsernsjef i Odfjell Drilling Simen og Viseadmiral Louise Dedichen et innlegg. Begge vektla viktigheten av å ha tillit i teamet når man skal lede i endring og dro frem flere erfaringer og eksempler. Mens Leungh fremhevet viktigheten av å ha fokus på det lange bildet og være lojal mot styrken i firmaet. Han vektla også viktigheten av å være åpen i prosesser og informere alle om hva du gjør og hvorfor man tar de valgene man gjør. Her delte han bl.a. konkrete eksempler fra oljeprisfallet og krisen som rammet næringen i 2015. Mens mange bedrifter innenfor samme segment nedskalerte og opplevde urettmessige søksmål knyttet til oppsigelse, gjorde Odfjell Drilling ikke det. En av grunnene han dro frem var nettopp knyttet til viktigheten av å være åpen i en hver prosess.

Dedichen kom med tre eksempler fra tre ulike erfaringer hun har opplevd selv. Bl.a. da hun fikk et nytt oppdrag som knyttet til fusjonering og nedbemanning til det som i dag er Forsvarets høgskole, samt det å stå i en ny rolle samtidig som der er en pågående konflikt. I hennes innlegg og i panelet vektla Dedichen viktigheten av å omringe deg med team som er ærlig i tilbakemeldingene og noen du har tillit til.

«Om du bare har folk rundt deg som er enig i alt du sier, da er du i trøbbel» avsluttet hun.

Daglig leder i Bergens Rederiforening rundet konferansen av med en flott oppsummering og reflekterte over nyttig påfyll og fem nøkler som vi tar med oss til neste gang:

Nøkkel 1. Det ser bra ut fra et økonomisk perspektiv. Thøgersen er positiv!
Nøkkel 2. fra Olje og energiministeren. Maritim sektor er en viktig del av omstillingen
Nøkkel 3. fra i dag Kreutzer. Mobilisere finans.
Nøkkel 4. fra Norges Rederiforbund. Rammevilkårene settes nå og pris er avgjørende
Nøkkel 5. Sterk inntjening på lang sikt og tvungen grønn flåtefornyelse

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler