Handlingsplan for grønn skipsfart – et solid arbeidsdokument for grønt skifte i blå næring

Handlingsplan for grønn skipsfart – et solid arbeidsdokument for grønt skifte i blå næring

Handlingsplan for grønn skipsfart – et solid arbeidsdokument for grønt skifte i blå næring 2222 1655 Maritime Bergen
– Det er positivt at regjeringen i dag har lagt frem Handlingsplanen for grønn skipsfart. Den er etterspurt fra næringen og viktig for å konkretisere regjeringens politikk for grønn maritim omstilling, sier Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen, som møtte fremleggelsen med en varm velkomst.
Les hele Handlingsplan for grønn skipsfart her

Hovedpunktene fra regjeringen kan leses nederst i saken.

Mye før ferie

Selv om den først ble forventet før påske, leverte klima- og miljødepartementet i dag endelig den etterlengtede handlingsplanen for grønn skipsfart.

– Store ord og vyer er viet mindre plass enn det som ellers er vanlig i slike handlingsplaner. Når regjeringen isteden leverer en ydmyk og realistisk tilnærming får den maritime næringen et arbeidsdokument vi kan jobbe videre med, sier Siv Remøy-Vangen.

Signert av 7 statsråder og departementer, fremmer regjeringen sine forslag for hvordan klimagassutslippene fra sjøfart og fiske skal halveres innen 2030.

Satsning på skipsfart som del av klimapolitikken 

– Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sa statsminister Erna Solberg (H) i Oslo.

I tillegg la klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og Dag-Inge Ullstein (KrF) handlingsplanen frem i Oslo, mens ved statssekretær Atle Hamar og Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) om gjorde det samme parallelt om bord på Statsraad Lehmkuhl i Bergen.

Solid arbeidsdokument

Noen revolusjonerende innhold var det ikke, men Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen, møtte fremleggelsen med en varm velkomst.

– Med handlingsplanen erkjenner også regjeringen at klimakrav, som vi skal og må ha, først og fremst må være teknologisk mulig å gjennomføre. Det gir kanskje ikke store overskrifter og fine omtaler, men sikrer at politikere og næring istedenfor å snakke forbi hverandre heller kan samarbeide for å skape flere grønne arbeidsplasser i vår blå næring, sier Remøy-Vangen.

Ingen kan ta i bruk grønn teknologi som ikke finnes. Men vi kan utvikle den. Sammen. – Siv Remøy-Vangen

Felles klimainnsats

Skipsfarten er den mest energieffektive transportformen. Samtidig må næringen jobbe kontinuerlig for å redusere utslippene i alle ledd. Regjeringen har satt ambisiøse mål for utslippsreduksjoner; klimagassutslippene fra innenriks sjøfart skal halveres innen 2030, og samtidig har Norge også internasjonale forpliktelser om reduksjoner av utslipp.

FN med alle dets medlemsland har som mål om å redusere utslippene fra verdensflåten med 50 prosent (sammenlignet med basisåret 2008) innen 2050, og bli fossilfri så raskt som mulig og senest i løpet av dette århundret. Regjeringen har også vedtatt at CO2-utgiften skal økes med 5 prosent årlig fra 2020. Mandag 24. juni er det forventet at statsministeren kommer med mer informasjon om et CO2-fond, og hvordan en slik ordning skal innrettes.

– Vi mener det er svært positivt at handlingsplanen fremhever at Norge også fremover skal være en pådriver rolle i FNs maritime organisasjon, IMO, for å redusere klimagassutslipp, sier Remøy-Vangen og legger hvor positivt det er at handlingsplanen prioriterer opp tiltak for flåtefornyelse i nærskipsfarten, og at det skal legges til rette for utbygging av infrastruktur for nullutslippsløsninger på land.

Det er også bra at staten, som en stor innkjøper av transporttjenester til sjøs, i større grad skal stille krav om lav- og nullutslippsløsninger. Staten kan med sin innkjøpsmakt på denne måten fungere som en teknologidriver i markedet, som også kan skaleres på tvers av skipssegmenter og skipsstørrelser. – Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen

Regnemåter for maritime klimautslipp

Klimagassutslippene fra innenriks sjøfart beregnes kun fra registrert salg av drivstoff i Norge, mens de som bunkrer i utlandet mens opererer i innenfor norsk økonomisk sone (NØS) ikke er med. Dette er også årsaken til at estimerte klimagassutslipp varierer mellom 2,95 og 4,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter

Vanligvis er det SSBs nasjonale klimastatistikk som ligger til grunn for norske klimaforpliktelser. I handlinsplanen bryter departementet likevel ned AIS-data for å kartlegge de ulike fartøysklassene.

Vi har gått gjennom hvert skipssegment for å se hvilke ulike tiltak som trengs, fordi one size doesn’t fit all. Atle Hamar, statssekretær (V) i klima- og miljødepartementet

Grønt bararometer 

DNV GL har på bestilling fra Klima- og miljødepartementet laget et «grønt barometer» for klimastatusen i de ulke fartøyskategoriene.

Økt sjøtransport bedrer fremkommelighet og sikkerhet på veiene, samt reduserer lokal forurensing og veislitasje. Dekkslitasje er også største direktekilden til mikroplast nasjonalt, hvorav ca halvparten ender i havet. Hvis overføring av last fra vei til sjø bidrar til å redusere den samlede veitrafikken, vil det være et viktig tiltak for å redusere spredning av mikroplast.

Samtidig vil regjeringen ta initiativ til en dialog med relevante næringsaktører for å drøfte en mulig intensjonsavtale for flåtefornyelse for lasteskip. Formålet med en slik intensjonsavtale vil være å komme frem til samarbeidspunkter som kan stimulere til grønn flåtefornyelse og bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører.

 

Utslippsfrie havner innen 2030

Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring i Bergen, var begeistret for ambisjonen om utslippsfrie havner innen 2030.

– Du kan også glede deg over at Bergen havn er trukket frem som et godt eksempel, repliserte Liv Kari Eskeland (H) mens havnedirektør i Bergen Havn, Johnny Breivik smilte fra øre til øre. 

I tillegg vil regjeringen legge til rette for en rask utbygging av infrastruktur for lading i hele landet gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i elektriske transportmidler.

Hovedpunktene fra regjeringen:

 • Ha en ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks
  sjøfart og fiske innen 2030
 • Stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier
 • Stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, og legge til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor
 • Sikre konkurransedyktige norske skipsregistre, slik at næringen velger norsk flagg
 • Vurdere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i NIS og NOR
 • Være en pådriver i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) sitt arbeid med
  reduksjon av klimagassutslipp
 • Styrke samarbeidet med FNs sjøfartsorganisasjon om støtte
  til utviklingsland for å hindre havforurensning og redusere
  klimagassutslipp fra skip
 • Ambisjon om utslippsfrie havner i 2030

 

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler